Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อดำเนินกิจกรรมการพัฒนาในหลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงาน สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง Module 2 – 3 และกิจกรรมสร้างเครือข่ายกลุ่มกำลังคนคุณภาพ
ข่าว
2 กรกฎาคม 2567
ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการจัดการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าว
28 มิถุนายน 2567
ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการจัดการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐเกาหลี โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นสบ. 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าว
28 มิถุนายน 2567
ขอบเขตของงานจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์
ข่าว
14 มิถุนายน 2567
ขอบเขตของงานจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2567 และการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)
ข่าว
28 พฤษภาคม 2567
ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าว
27 พฤษภาคม 2567
ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนา Mobile Application ของระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าว
13 พฤษภาคม 2567
ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) จำนวน 1 คัน และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 2 คัน สำหรับระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2572 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าว
18 มีนาคม 2567
ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) จำนวน 1 คัน และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 2 คัน สำหรับระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2572 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าว
1 มีนาคม 2567
ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 48 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าว
21 ธันวาคม 2566
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content