Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ข่าว ศจ.

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐให้กับองค์กรกลางบริหารงานบุคคล และองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม
ข่าว

สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐให้กับ

15 มีนาคม 2567
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566
ข่าว
1 เมษายน 2566
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำข้อมูลมาแสดงเป็นกราฟ (Dashboard) เพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลการร้องเรียนของหน่วยงานภาครัฐ
ข่าว

สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำข้อมูลมาแสดงเป็นกราฟ (Dashboard) เพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลการร้องเรียนของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยผ่านสื่ออิเล็

18 มกราคม 2565
ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข่าว

ประกาศระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 กำหนดให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและหน่วยงานของรัฐจัดทำประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ซึ่งขณะนี้ มีองค์กรและหน่วยงานที่ได้ด

25 สิงหาคม 2564
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข่าว

สำนักงาน ก.พ. ได้นำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1019/ว9 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

25 มิถุนายน 2564
การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และการรักษาจริยธรรม
ข่าว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 ซึ่งกำหนดให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและหน่วยงานของรัฐจัดทำประมวลจริยธรรมของเจ้

9 ตุลาคม 2563
การประชุมชี้แจงองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ข่าว

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. จัดการประชุมชี้แจงองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนมาต

14 พฤษภาคม 2562
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content