Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ข่าว ศปท.

ผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน ก.พ.
ข่าว

สำนักงาน ก.พ. ได้เข้ารับเกียรติบัตรผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานภายในสำนักงาน ก.พ. ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ระดับ “ส่งเสริมคุณธรรม” ทุกหน

14 พฤษภาคม 2567
การสัมมนาทางวิชาการเพื่อการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
ข่าว

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการจัดการสัมมนาทางวิชาการหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม : สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐแรกบรรจุ วันที่ 23 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 3110 อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. ซึ่งได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจโทหญิง สุ

24 เมษายน 2567
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงาน ก.พ.
ข่าว

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อสำนักงาน ก.พ. ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ. ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม

4 เมษายน 2567
การพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในสำนักงาน ก.พ.
ข่าว

กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในสำนักงาน ก.พ. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าการทุจริต (ศปท.) จัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

22 กุมภาพันธ์ 2567
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณธรรม และความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต ของสำนักงาน ก.พ.
ข่าว

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต ของสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ. ได้จัดการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต ของสำนักงาน ก.พ. ขึ้น เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของฝ

16 กุมภาพันธ์ 2567
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ก.พ.
ข่าว

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ก.พ. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ก.พ. ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แ

16 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงาน ก.พ. จัดการสัมมนาทางวิชาการหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ: การพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข่าว

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงาน ก.พ. ได้จัดการสัมมนาทางวิชาการหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ : การพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 3110 ชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ระหว่างเวลา 08.30 &

28 สิงหาคม 2566
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมของสำนักงาน ก.พ. ครั้งที่ 2
ข่าว

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงาน ก.พ. ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมของสำนักงาน ก.พ. ขึ้น เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากนางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานเปิดการสัมมนาพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “แ

9 สิงหาคม 2562
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนมาตรฐานจริยธรรมของสำนักงาน ก.พ. / 13 มิ.ย. 62
ข่าว

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนมาตรฐานจริยธรรมของสำนักงาน ก.พ. / 13 มิ.ย. 62 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงาน ก.พ. ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมของสำนักงาน ก.พ. ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจา

13 มิถุนายน 2562
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content