Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ข่าว สตค.

วิธีค้นหามาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ (SPEC) ในเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. รูปแบบใหม่ (ชั่วคราว)
ข่าว

สตค. ขอแนะนำวิธีค้นหา SPEC จากเว็บไซต์ใหม่โดยตรง ในระหว่างที่รอการเซ็ทระบบค้นหา SPEC บนบราวเซอร์ปกติ

7 พฤษภาคม 2567
การประชุมหารือร่วมกันระหว่างสำนักงาน ก.พ. และกรมธุรกิจพลังงาน
ข่าว

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 12.30 น. นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานและคณะได้เข้าพบเลขาธิการ ก.พ. เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้บริบทของกรมธุรกิจพลังงาน โดยมีเป้าหมายครอบคลุมถึงมิติของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) การสร้างความผูกพันในการทำงาน (En

26 เมษายน 2567
ส่งรายงานการจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใหม่ล่าสุด..!
ข่าว

ด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 21 กำหนดให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค หรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการภายในเดือนธันวาคมของทุกปี…              สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คพร. จึงขอความร่วมมือ

14 มีนาคม 2567
การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2571)
ข่าว

ตามข้อ 9 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ให้ส่วนราชการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเป็นระยะเวลา 4 ปี โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ์ ทั้งนี้ ตามแนวทางการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการที่ คพร. กำหนด โดยที่ คพร. ได้เห็นชอบกร

5 มีนาคม 2567
ครม. เห็นชอบร่างกฎ ก.พ. จำนวน 2 ฉบับ
ข่าว

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ. …. และร่างกฎ ก.พ. ว่าด้

16 กุมภาพันธ์ 2567
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content