Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

แบบสอบถาม/แบบสำรวจ/Survey

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2567
ข่าว

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2567 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยสามารถแสดงความเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2567 ได้ที่ลิงก์ https://opdc24.bitco.ltd/index.php หรือสแกน QR co

25 มิถุนายน 2567
แบบสำรวจเกี่ยวกับมาตรฐานสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข่าว

ด้วยสำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการพัฒนามาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการของข้าราชการให้มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงสอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชน

18 สิงหาคม 2566
ขอเชิญชวนข้าราชการร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข่าว

ด้วยสำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับการทำงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ และรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ของไทย ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ออกแบบสำรวจความคิดเห

12 กรกฎาคม 2566
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข่าว

ขอเชิญผู้ที่มาติดต่อหรือขอรับบริการจากสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/vphzqs หรือวิธีการส

11 เมษายน 2566
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content