ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2559

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2559

*UPDATE*

1. นายกรัฐมนตรีมีบัญชาเพิ่มเติมในสรุปข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2559 ว่า

    "ในทุกงานให้จัดทำแฟ้มงาน รวบรวมผลการปฏิบัติ การใช้จ่ายงบประมาณ และรายละเอียดด้วย เพื่อใช้ตรวจสอบ" 

2. รายงานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2559  (ส่วนราชการสามารถ download เอกสารได้ตาม link ด้านล่าง)

Pages