ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2558

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2558 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม

ล่าสุด !!! สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  (สามารถ dowload ไฟล์เอกสารได้ที่ link ด้านล่าง)

รายการเอกสารที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม

1.กำหนดการประชุม ครั้งที่ 4/2558

2.รายงานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2558 ณ กระทรวงการคลัง

3.แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม ครั้งที่ 4/2558

4.แบบฟอร์มบูรณาการภารกิจร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม

(สามารถ download ไฟล์เอกสารลำดับที่ 1-4 ได้ที่ link ด้านล่าง)

Pages