ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2557

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ประกอบด้วย สรุปข้อสั่งการและการมอบหมายงานในการประชุมฯ

Pages