ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

วันคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ

ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดกิจกรรมวันคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ในวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยเรียนเชิญรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒” การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.

Pages