ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ ป.ย.ป. 1 รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2

สำนักงาน ก.พ. โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าภายใต้หลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.1) รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 หัวข้อเรื่อง “Data กับการพัฒนาประเทศ” ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ ห้อง Venus ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ประเภทข่าว: 

Pages