ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2558

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 29 มกราคม 2558 ประกอบด้วย สรุปข้อสั่งการและการมอบหมายงานในการประชุมฯ

Pages