ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/29 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย
 
เรียน ส่วนราชการตามเอกสารแนบท้าย 2
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดโครงการและกำหนดการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย
2. รายชื่อข้าราชการที่ผ่านโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทยและข้าราชการที่อยู่ในระบบข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของส่วนราชการ
3. แบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนา
 

ประเภทข่าว: 

Pages