ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศกำหนดรับสมัครสอบ Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) และสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (OJSAT)
เปิดรับสมัครสอบ Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) ครั้งที่ 2ประจำปี 2563 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ที่จะไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นในระดับปริญญาตรี หรือผู้ที่สนใจจะทดสอบความรู้ภาษาญี่ปุ่น (ผลการสอบสามารถนำไปประกอบการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท/เอก ประเภทนักศึกษาวิจัยในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามที่กำหนด) 

โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2563

สมัครได้ที่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ฯ โทร. 02-357-1241/-5 หรือ องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น โทร. 02-611-7057

Pages