ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศบุคลากรภาครัฐ

 
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศบุคลากรภาครัฐ
วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี
 
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  มาตรา 13 (6) กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ. เป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องคือ 

    Pages