ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การชี้แจงทำความเข้าใจและตอบคำถามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทุนของรัฐบาลในความดูแลของ ก.พ.

ตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวกรณีนักเรียนทุนรัฐบาลกระทำผิดสัญญาชดใช้ทุนที่ต้องมีการดำเนินการทางกฎหมายระหว่างหน่วยงานเจ้าของทุนและนักเรียนผู้กระทำผิดสัญญา ตลอดจนผู้ค้ำประกัน ซึ่งเป็นที่สนใจของสื่อมวลชน โดยได้มีข้อคำถามส่วนหนึ่งไปยังสำนักงาน ก.พ. นั้น

Pages