ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2558

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มงานคลัง ฝ่ายบัญชี
ที่ สลธ.3/360 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2558
เรียน ลธ.กพ. ผ่าน รกพ. (นางสาวนงนารถ เพชรสม) ผ่าน ผอ.สลธ.

ประเภทข่าว: 

Pages