ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ณ โรงแรมแมนดาริน

ศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 28-29 ธันวาคม 2558 ในหลักสูตร “Effective Meeting and Presentation Skills” และวันที่ 6 มกราคม 2559 ในหลักสูตร “ทักษะเพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิผลสูง (Presentation Advantage)” ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดการฝึกอบรมดังนี้
 
“Effective Meeting and Presentation Skills”
วิทยากร: Mr. Warran Kerr จากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
ประเภทข่าว: 

Pages