ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

เลขาธิการ ก.พ. และคณะฯ ตรวจเยี่ยม สนร. ภูมิภาคยุโรป

ระหว่างวันที่ 11-19 เมษายน 2558 สำนักงาน ก.พ. นำโดยเลขาธิการ ก.พ. (นายนนทิกร กาญจนะจิตรา) รองเลขาธิการ ก.พ. (ม.ล. พัชรภากร เทวกุล) ที่ปรึกษาระบบราชการ (นางสาววชิรา ตรีกรวิเศษภักดี) และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. 2 ราย (นางสาววลัยลักษณ์ เศขรฤทธิ์ และ นางสาวปุณณัฐฐา ชัยศิริวงษ์) เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในภูมิภาคยุโรป โดยเริ่มจากประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน ประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน และประเทศอังกฤษระหว่างวันที่ 15-19 เมษายน 2558

ประเภทข่าว: 

Pages