ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขอความร่วมมือข้าราชการกรอกแบบสอบถามให้ข้อมูล ความเห็นและข้อเสนอแนะ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๓/๒๑๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์มอบหมายข้าราชการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมความคิดเห็น
ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ และวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องบุษบา ชั้น ๑ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการดังกล่าว ภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ พร้อมทั้งได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว นั้น

เนื่องจากข้อจำกัดของวิธีการเก็บข้อมูล ทำให้ไม่สามารถรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งหมดที่ส่วนราชการมอบหมายได้ อย่างไรก็ดี สำนักงาน ก.พ. เห็นความสำคัญและความตั้งใจในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อโครงการฯ จึงขอความร่วมมือข้าราชการที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ ให้ข้อมูล ความเห็นและข้อเสนอแนะผ่านแบบสอบถามที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. www2.ocsc.go.th/hipps

Pages