ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับส่วนราชการ

 ด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกำหนดให้กลไกตามประมวลจริยธรรม ซึ่งประกอบด้วย ก.พ. หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และกลุ่มงานคุุ้มครองจริยธรรม มีหน้าที่ส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างสมำ่เสมอ  ดังนั้น เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และผู้ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม มีรูปแบบ วิธีการ แนวทางในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ โดยสามารถนำไปประยุกค์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม จึงได้จัดทำตัวอย่างแนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการพลเรือน ดังมีรายละเอียด

http://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/kaarsngesrimkhunthrrm_cchriyarrmsamhrabswnraachkaar.pdf

ประเภทข่าว: 

Pages