ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขอเชิญเข้าร่วมการปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11

 
เรียน (ส่วนราชการ)
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 เพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11 
2. โครงการและกำหนดการปฐมนิเทศ
 
ประเภทข่าว: 

Pages