ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2557

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ประกอบด้วย สรุปข้อสั่งการและการมอบหมายงานในการประชุมฯ

Pages