ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. จับมือ สำนักงาน ก.พ.ร. ประชุมร่วมกันเพื่อการบูรณาการขับเคลื่อนการปรับบทบาท ภารกิจ โครงสร้างและอัตรากำลังของส่วนราชการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายรัฐบาล

สำนักงาน ก.พ. จับมือ สำนักงาน ก.พ.ร. ประชุมร่วมกันเพื่อการบูรณาการขับเคลื่อนการปรับบทบาท ภารกิจ โครงสร้างและอัตรากำลังของส่วนราชการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายรัฐบาล

ประเภทข่าว: 

สรุปข้อมูลการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญที่พ้นจากราชการ (มาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑)

             สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญที่พ้นจากราชการไปแล้วให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทอื่นที่พ้นจากราชการไปแล้วและสอดคล้องกับกฎหมายขององค์กรหลักซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริต อันได้แก่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ท. ซึ่งขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประเภทข่าว: 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. จัดพิธีถวายสัตย์ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีนางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. คณะผู้บริหารและข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงและได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

เลขาธิการ ก.พ.นำคณะผู้บริหาร สำนักงาน ก.พ. บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. นําคณะผู้บริหาร สำนักงาน ก.พ. บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เลขาธิการ ก.พ. นำคณะผู้บริหารร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ให้ปวงชนชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดี ร่มเย็นผาสุกใต้ร่มพระบารมีตลอดไป

ทั้งนี้ เทปบันทึกภาพดังกล่าวกําหนดเผยแพร่ ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และ 12 สิงหาคม 2561 ตามลำดับ

Pages