ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

งานคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบ ๘๖ ปี

สำนักงาน ก.พ. ร่วมจัดงานเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบ ๘๖ ปี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี

สำนักงาน ก.พ. โดย นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. และนางสาวอรวรรณ นุ้ยภักดี ที่ปรึกษาระบบราชการ เข้าร่วมงานฯ พร้อมด้วยข้าราชการจากชมรมดนตรีไทย สำนักงาน ก.พ. ร่วมขับร้องและบรรเลงดนตรีไทย ในช่วงก่อนพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นเป็นพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

ประเภทข่าว: 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (25 ก.ค. 61)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ และอาคาร 3
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรีหลักการและเหตุผล

           คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบแนวทาง การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ โดยมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในสังกัด สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

ประเภทข่าว: 

Pages