ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ “เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย เพื่อความโปร่งใส เชื่อมั่น และศรัทธา”

งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ “เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย เพื่อความโปร่งใส เชื่อมั่น และศรัทธา”
​ งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยมี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าว
ให้โอวาทแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบตราสัญลักษณ์วันข้าราชการพลเรือน
แก่เจ้าภาพจัดงานวันข้าราชการพลเรือนปีต่อไป และนายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องวายุภักษ์ ๒-๔ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือก

ประเภทข่าว: 

Pages