ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.


แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 25

 

1. หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อฝึกอบรม

2. รายชื่อแจ้งท้าย

3. หนังสือของแต่ละหน่วยงาน 32 หน่วยงาน (เรียงลำดับตามรายชื่อแจ้งท้าย)

4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดหลักสูตร

5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ไม่เรียงลำดับคะแนน)

6. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 กำหนดการฝึกอบรม (update กำหนดการกิจกรรม Leadership Development coaching)

7. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre-work)

 

 

แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือก ขั้นตอนที่ 2 การประเมินด้วยวิธีการศูนย์การประเมิน (Assessment Center Method)

1. หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 (32 หน่วยงาน)

2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือก ขั้นตอนที่ 2

3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 กำหนดการและรายละเอียดการเข้ารับการคัดเลือก ขั้นตอนที่ 2

4. เอกสารแนบท้าย กลุ่มและรายชื่อ

 

แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบภาษาอังกฤษ

1. หนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก (59 หน่วยงาน)

2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ

3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือก

4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 กำหนดการ

5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ระเบียบการสอบ

 

การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 25 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. หนังสือเชิญสมัคร

    - หนังสือของแต่ละหน่วยงาน นร 1013.1/315 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562

2. รายชื่อหน่วยงานที่เชิญ

3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดหลักสูตร

4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 กำหนดการภาพรวม

5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 คำแนะนำการกรอกข้อมูลใบสมัครผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์

สมัครที่นี่ Link ระบบลงทะเบียนกลาง (เริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 11 ธันวาคม 2562 - 27 มกราคม 2563)

 

1) หลักการและเหตุผล

การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย เป็นความพยายามในการสร้างแนวร่วม ผู้นำการพัฒนาระบบราชการ สำหรับข้าราชการผู้ที่มีศักยภาพสูงในการเป็นผู้นำและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อเป็นแรงเสริมให้การพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสบความสำเร็จ

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ได้ศึกษาหารูปแบบการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ในราชการไทย ภายใต้โครงการ Civil Service HRD Strategic Management ภายใต้การสนับสนุนจาก UNDP โดยระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้นำ ทั้งในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ เพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย ซึ่งได้ทดลองดำเนินการเป็นโครงการนำร่องครั้งแรกในปี พ.ศ. 2542 และได้ดำเนินการฝึกอบรมต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี จนกระทั่งปัจจุบัน ดำเนินการถึงรุ่นที่ 23 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้มีทั้งสิ้น 923 คน รวม 25 รุ่น (รุ่นนำร่อง - รุ่นที่ 24)

กรอบหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

 


2) วัตถุประสงค์

การฝึกอบรมนี้ มุ่งพัฒนาความเป็นผู้นำของข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงเพื่อสร้างสรรค์ องค์กรของภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 • เพื่อพัฒนาความพร้อมของผู้นำรุ่นใหม่ของภาคราชการไทย ให้พร้อมในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบราชการตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 • เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องของระบบราชการ
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

3) ระยะเวลาและสถานที่

ระยะเวลา = ระยะเวลาการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น ประมาณ 8-10 สัปดาห์ แบ่งเป็น

 • ช่วงก่อนการฝึกอบรม มี Pre - Work ให้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม มีระยะเวลาประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ก่อนเปิดการฝึกอบรม
 • ช่วงการปฐมนิเทศ 3-4 วัน ในต่างจังหวัด
 • ช่วงการฝึกอบรมประมาณ 6 สัปดาห์
 • ช่วงการลงพื้นที่ชุมชนในต่างจังหวัดประมาณ 1 สัปดาห์
 • ช่วงการติดตามประเมินผล 3-4 วัน
 • ช่วงพิธีปิดและการรายงานผลประเมิน 360 องศา 1 วัน

งบประมาณ= งบรายจ่ายอื่น

 • สำนักงาน ก.พ. (ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม) และบางส่วนจากหน่วยงานต้นสังกัดในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

สถานที่

 • สถานบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน จังหวัดนนทบุรี และต่างจังหวัด

วิทยากร

 • วิทยากรจากสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานภายนอก

4) หน่วยงานรับผิดชอบ

# หน่วยงาน เบอร์ติดต่อ
1 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

โทรศัพท์ 02-547-1780, 02-547-1747
โทรสาร 02-547-1752


5) ทำเนียบผู้เข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (รุ่นนำร่อง - ปัจจุบัน)

 

VDO: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการภายหลังพิธีเปิดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ

ณ บริเวณหน้าห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม วันที่ 16 กันยายน 2562

ซึ่งมีนิทรรศการแสดงผลงาน New Wave Alumni (รุ่นที่ 23-24) ในกิจกรรมนี้ด้วย

เครดิต VDO : ไทยคู่ฟ้า

VDO สัมภาษณ์ Alumni "จากใจพี่สู่น้อง" เนื่องในกิจกรรม "ครบรอบ 20 ปี นิวเวฟ" (จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562)

 

ผลงานผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 24

New Wave Talk

Download ผลงานผู้เข้ารับการฝึกอบรม http://bit.ly/2O3mkrA

ผลงานผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 23

 

ผลงานกลุ่มของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 23

กลุ่ม 1 บ้านคำครตา

ภาพยนตร์โฆษณาของกลุ่ม 1 บ้านคำครตา


กลุ่ม 2 บ้านดงแคนใหญ่

ภาพยนตร์โฆษณาของกลุ่ม 2 บ้านดงแคนใหญ่


กลุ่ม 3 บ้านโนนทรายงาม

ภาพยนตร์โฆษณาของกลุ่ม 3 บ้านโนนทรายงาม


กลุ่ม 4 บ้านหนองเลิง

ภาพยนตร์โฆษณาของกลุ่ม 4 บ้านหนองเลิง


กลุ่ม 5 บ้านดวน

ภาพยนตร์โฆษณาของกลุ่ม 5 บ้านดวน

 

ผลงานรุ่น ภาพยนตร์สั้น: Trust Us

 

ผลงานรุ่น : New Wave Talk

การนำเสนอผลงานผู้เข้ารับการฝึกอบรม

กิจกรรม “New Wave Theatre ตอน ผู้นำคลื่นลูกใหม่ขับเคลื่อนไทย 4.0”

 


ประมวลภาพตลอดหลักสูตร: กว่าจะมาเป็น New Wave รุ่นที่ 23

 

เอกสารแนบ: