ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.


หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

The New Wave Leader Development Program in Thai Civil Service

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 27 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. หนังสือต้นฉบับ แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

2. รายชื่อแจ้งท้าย

3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 27

4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 27 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. หนังสือต้นฉบับ แจ้งรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม

2. รายชื่อแจ้งท้าย

3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดโครงการ

4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง

5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 27 (ภาพรวมทั้งหลักสูตร)

          5.1 กำหนดการแยกเฉพาะส่วนที่จัด ณ สำนักงาน ก.พ. และศึกษาดูงาน ณ ต่างจังหวัด (On-site)

          5.2 กำหนดการแยกเฉพาะส่วนที่จัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom และ Microsoft Team (Online)

6. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม   

7. สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 กิจกรรมทำแบบประเมิน 360 องศา 

8. สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre-work) 

 

 

 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 27

1. หนังสือต้นฉบับ แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ

2. รายชื่อแจ้งท้าย

3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อฝึกอบรมในหลักสูตรฯ

4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 กำหนดการคัดเลือก การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ

6. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

 

เอกสารการรับสมัครหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 27  

1. หนังสือรับสมัครต้นฉบับ ของแต่ละส่วนราชการ/หน่วยงาน รวม 203 หน่วยงาน

2. รายชื่อแจ้งท้าย

3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดหลักสูตร

4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ร่างปฏิทินกำหนดการภาพรวม

5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 คำแนะนำในการกรอกข้อมูลใบสมัครผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์

สมัครที่นี่ Link ระบบลงทะเบียนกลาง

(เริ่มลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนกลางได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 9 มกราคม 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

1) หลักการและเหตุผล

การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย เป็นความพยายามในการสร้างแนวร่วม ผู้นำการพัฒนาระบบราชการ สำหรับข้าราชการผู้ที่มีศักยภาพสูงในการเป็นผู้นำและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อเป็นแรงเสริมให้การพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสบความสำเร็จ

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ได้ศึกษาหารูปแบบการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ในราชการไทย ภายใต้โครงการ Civil Service HRD Strategic Management ภายใต้การสนับสนุนจาก UNDP โดยระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้นำ ทั้งในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ เพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย ซึ่งได้ทดลองดำเนินการเป็นโครงการนำร่องครั้งแรกในปี พ.ศ. 2542 และได้ดำเนินการฝึกอบรมต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี จนกระทั่งปัจจุบัน ดำเนินการถึงรุ่นที่ 23 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้มีทั้งสิ้น 923 คน รวม 25 รุ่น (รุ่นนำร่อง - รุ่นที่ 24)

กรอบหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

 


2) วัตถุประสงค์

การฝึกอบรมนี้ มุ่งพัฒนาความเป็นผู้นำของข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงเพื่อสร้างสรรค์ องค์กรของภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 • เพื่อพัฒนาความพร้อมของผู้นำรุ่นใหม่ของภาคราชการไทย ให้พร้อมในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบราชการตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 • เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องของระบบราชการ
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

3) ระยะเวลาและสถานที่

ระยะเวลา = ระยะเวลาการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น ประมาณ 8-10 สัปดาห์ แบ่งเป็น

 • ช่วงก่อนการฝึกอบรม มี Pre - Work ให้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม มีระยะเวลาประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ก่อนเปิดการฝึกอบรม
 • ช่วงการปฐมนิเทศ 3-4 วัน ในต่างจังหวัด
 • ช่วงการฝึกอบรมประมาณ 6 สัปดาห์
 • ช่วงการลงพื้นที่ชุมชนในต่างจังหวัดประมาณ 1 สัปดาห์
 • ช่วงการติดตามประเมินผล 3-4 วัน
 • ช่วงพิธีปิดและการรายงานผลประเมิน 360 องศา 1 วัน

งบประมาณ= งบรายจ่ายอื่น

 • สำนักงาน ก.พ. (ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม) และบางส่วนจากหน่วยงานต้นสังกัดในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

สถานที่

 • สถานบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน จังหวัดนนทบุรี และต่างจังหวัด

วิทยากร

 • วิทยากรจากสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานภายนอก

4) หน่วยงานรับผิดชอบ

# หน่วยงาน เบอร์ติดต่อ
1 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

โทรศัพท์

02-547-1000 ต่อ 6937, 1758, 1763 และ 1780

โทรสาร 02-547-1752


5) ทำเนียบผู้เข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (รุ่นนำร่อง - ปัจจุบัน)

 

VDO: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการภายหลังพิธีเปิดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ

ณ บริเวณหน้าห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม วันที่ 16 กันยายน 2562

ซึ่งมีนิทรรศการแสดงผลงาน New Wave Alumni (รุ่นที่ 23-24) ในกิจกรรมนี้ด้วย

เครดิต VDO : ไทยคู่ฟ้า

VDO สัมภาษณ์ Alumni "จากใจพี่สู่น้อง" เนื่องในกิจกรรม "ครบรอบ 20 ปี นิวเวฟ" (จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562)

 

ผลงานผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 24

New Wave Talk

Download ผลงานผู้เข้ารับการฝึกอบรม http://bit.ly/2O3mkrA

ผลงานผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 23

 

ผลงานกลุ่มของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 23

กลุ่ม 1 บ้านคำครตา

ภาพยนตร์โฆษณาของกลุ่ม 1 บ้านคำครตา


กลุ่ม 2 บ้านดงแคนใหญ่

ภาพยนตร์โฆษณาของกลุ่ม 2 บ้านดงแคนใหญ่


กลุ่ม 3 บ้านโนนทรายงาม

ภาพยนตร์โฆษณาของกลุ่ม 3 บ้านโนนทรายงาม


กลุ่ม 4 บ้านหนองเลิง

ภาพยนตร์โฆษณาของกลุ่ม 4 บ้านหนองเลิง


กลุ่ม 5 บ้านดวน

ภาพยนตร์โฆษณาของกลุ่ม 5 บ้านดวน

 

ผลงานรุ่น ภาพยนตร์สั้น: Trust Us

 

ผลงานรุ่น : New Wave Talk

การนำเสนอผลงานผู้เข้ารับการฝึกอบรม

กิจกรรม “New Wave Theatre ตอน ผู้นำคลื่นลูกใหม่ขับเคลื่อนไทย 4.0”

 


ประมวลภาพตลอดหลักสูตร: กว่าจะมาเป็น New Wave รุ่นที่ 23