ทุนพัฒนาข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ ก.พ. จัดสรรให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

เอกสารรายงานตัวยืนยันการรับทุน ผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563                                            (ทุนสนับสนุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ function – based/Area – based) New

ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรทุนจะดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และวิธีดำเนินการคัดเลือกฯ 
ตาม >> หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว13 ลงวันที่ 2 กันยายน 2556  >> Slides ชี้แจงการดำเนินการตาม ว13/56 

  • ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ได้จากส่วนราชการ/หน่วยงานที่ท่านสังกัด
  • คณะกรรมการคัดเลือกคณะหนึ่ง มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และแต่งตั้งโดยหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
  • ความหมายของคำว่า “งานการเจ้าหน้าที่” ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการคัดเลือก  ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/2339 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ได้ซักซ้อมความเข้าใจว่า “งานการเจ้าหน้าที่ หมายรวมถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในลักษณะเดียวกันกับหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับทุนรัฐบาล ซึ่งไม่ได้เรียกชื่อเป็นหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ด้วย”
  • กรณีหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเคยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนใด ๆ แล้ว และคณะกรรมการคัดเลือกชุดดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ครอบคลุมถึงการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ที่ ก.พ. จัดสรรด้วย ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐสามารถให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ที่ ก.พ. จัดสรรได้ 

การจัดทำประกาศรับสมัครคัดเลือก ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ download "ตัวอย่างประกาศรับสมัคร" ด้านล่าง ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/1189 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ โดยสำนักงาน ก.พ. ได้ปรับตัวอย่างให้สอดคล้องกับรายละเอียดการจัดสรรทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งยังไม่มีการกำหนดกรอบประเทศที่จะไปศึกษาไว้เรียบร้อยแล้ว

     ดาวน์โหลดตัวอย่างประกาศรับสมัคร  

Download ขั้นตอนการสมัคร เพื่อใช้ในการรับสมัครคัดเลือก

     ดาวน์โหลดตัวอย่างการสมัคร

     แบบฟอร์ม สนง.ก.พ.5

     ผู้สมัครต้องศึกษาขั้นตอนการสมัคร ตัวอย่างการสมัคร และกรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบลงทะเบียนกลาง ของสำนักงาน ก.พ. ที่ https://register.ocsc.go.th/registration/ ซึ่งผู้สมัครสามารถตรวจคุณบัติเฉพาะในส่วนของสาขาวิชาที่จบการศึกษา (คุณวุฒิในประเทศ) ได้ที่ ระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-accreditation)

Download ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อจัดทำประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง

     ดาวน์โหลดตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง

     ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องนำมายื่นก่อนวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน

Download ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน เพื่อจัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน

     ดาวน์โหลดตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน

  • หลังจากส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ คัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุนเรียบร้อยแล้ว ต้องส่งเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่สำนักงาน ก.พ. มีหนังสือแจ้งการจัดสรรทุนรัฐบาลแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้สำนักงาน ก.พ. พิจารณาอนุมัติการคัดเลือกฯ  (กรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ นำส่งสำเนาเอกสารดังกล่าว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ และหากส่วนราชการหรือหน่วยงานนำส่งเอกสารเอง สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่กลุ่มงานสารบรรณ สำนักงาน ก.พ. ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ)

Download ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน (แบบไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน) เพื่อจัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ในกรณีที่ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน

     ดาวน์โหลดตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน (แบบไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน)

  • กรณีที่สำนักงาน ก.พ.อนุมัติการคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุนแล้ว ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้  "ขั้นตอนการดำเนินการของผู้มีสิทธิได้รับทุน"                                                                                                                                                                                            
  • กรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จ แต่ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน  ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ต้องส่ง
    1. สำเนาประกาศรับสมัครคัดเลือกของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ และ 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ (กรณีไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน) ไปยังสำนักงาน ก.พ. โดยขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐแจ้งเหตุผลของการไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุนดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนของสำนักงาน ก.พ. ต่อไป