ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว14/2558
เลขที่หนังสือ: 
นร 1006/ว14
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2558

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว9 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557