ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว17/2558
เลขที่หนังสือ: 
นร 1006/ว17
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2558

ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว15 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558