ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่สำนักงาน ก.พ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ท่านสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทาง E-mail opm@ocsc.go.thอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน (อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน) มายังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555  โดยต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย
 

ประเภทประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

URL แบบสั้นสำหรับ Share