ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
28/2556
เลขที่หนังสือ: 
นร 1008.1/28
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2556

เรื่อง การให้ได้รับเงินเดือนกรณีการรับโอนและการบรรจุกลับพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

เวียนกระทรวง กรม จังหวัด

อ้างถึง

  1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว36 ลงวันที่ 29 กันยายน 2553
  2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว37 ลงวันที่ 29 กันยายน 2553