ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
522/2555
เลขที่หนังสือ: 
นร 1008.1/522
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2555

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ กรณีข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งต่างประเภท หรือต่างสายงาน หรือต่างระดับ

ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2555

อ้างถึง

  • หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/145 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553