ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
145/2553
เลขที่หนังสือ: 
นร 1008.1/145
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2553

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552

ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553