ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
43/2558
เลขที่หนังสือ: 
นร 1012.2/43
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2558

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558