ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

Dutch Placement Day 2015 (งานศึกษาต่อฮอลแลนด์)

งานศึกษาต่อฮอลแลนด์ 2015 ท่านจะได้รับข้อมูลการศึกษาต่อฮอลแลนด์ และทุนการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมในเวบไซต์ https://www.nesothailand.org/dutch-placement-day-2015

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ