ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว2/2559
เลขที่หนังสือ: 
นร 1004/ว2
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2559

 
สำนักงาน ก.พ. ที่  นร 1004/ว2 ลงวันที่ 21 มกราคม 2559
 
เรื่อง  การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
เรียน  (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
2. แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. หนังสือรับรองการใช้สิทธิของทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 ที่ออกให้โดยฝ่ายปกครอง
 
ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น 
 
บัดนี้ ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีความชัดเจนมากขึ้น จึงมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขรายการเอกสารประกอบการพิจารณา ข้อ 4.1 และ 4.3 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แนบท้ายหนังสือที่อ้างถึง โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกที่แก้ไขปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือฉบับนี้ ดังนี้
 
ข้อ 4.1 แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 1. ให้ยกเลิกแบบฟอร์มแสดงความจำนงในการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนบท้ายหนังสือที่อ้างถึง
 2. ให้ใช้แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือฉบับนี้แทน

 
ข้อ 4.3 หนังสือรับรองการใช้สิทธิของทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 
 1. ให้ยกเลิกความ ข้อ 4.3 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แนบท้ายหนังสือที่อ้างถึง และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “4.3 หนังสือรับรองการใช้สิทธิของทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 ที่ออกให้โดยฝ่ายปกครอง (ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนราษฎรและการออกหนังสือรับรอง)” 
 2. ให้ยกเลิกหนังสือรับรองการใช้สิทธิของทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 จากสำนักงาน ก.พ. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แนบท้ายหนังสือที่อ้างถึง
 3. ให้ใช้หนังสือรับรองการใช้สิทธิของทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 ที่ออกให้โดยฝ่ายปกครอง (ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนราษฎรและการออกหนังสือรับรอง) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือฉบับนี้แทน
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
 

ขอแสดงความนับถือ
                        
(นายวิสูตร   ประสิทธิ์ศิริวงศ์)
เลขาธิการ ก.พ.
 
 
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร