ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ณ โรงแรมแมนดาริน

ศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 28-29 ธันวาคม 2558 ในหลักสูตร “Effective Meeting and Presentation Skills” และวันที่ 6 มกราคม 2559 ในหลักสูตร “ทักษะเพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิผลสูง (Presentation Advantage)” ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดการฝึกอบรมดังนี้
 
“Effective Meeting and Presentation Skills”
วิทยากร: Mr. Warran Kerr จากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
      หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ในเรื่องของการสื่อสารในระดับสากลโดยใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร ประกอบด้วย การนำเสนองานและการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งผู้เรียนได้เรียนรู้ในภาคทฤษฎีทั้งการใช้คำและรูปประโยคที่เหมาะสม การนำเสนอให้มีความน่าสนใจ และการประชุมระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังได้ฝึกปฏิบัติและได้รับ Feedback จากวิทยากรเพื่อนำไปปรับปรุง โดยหลักสูตรนี้มีข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเข้าร่วมทั้งสิ้น 15 คน จาก 10 ส่วนราชการ และได้รับการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี
 
“ทักษะเพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิผลสูง (Presentation Advantage)”
วิทยากร: วิทยากรจากบริษัท PacRim Group 
       หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรลิขสิทธิ์ของบริษัท PacRim Group ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของการสื่อสารและนำเสนองานเพื่อให้ได้ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ การจัดองค์ประกอบของสื่อการนำเสนอให้มีความน่าสนใจ การร้อยเรียงความคิดและลำดับในการสื่อสาร และการใช้ถ้อยคำที่ดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง เป็นต้น โดยหลักสูตรนี้มีข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเข้าร่วมทั้งสิ้น 18 คน จาก 14 ส่วนราชการ
 
ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ