ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
449/2554
เลขที่หนังสือ: 
นร 1008.1/449
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2554

หนังสือ: ซักซ้อมแนวทางการนำตางรางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญไปใช้สำหรับการกำหนดตำแหน่ง