ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดโครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น ประกอบด้วย

  • หลักสูตรที่ 1 (ระยะเวลา 1 วัน) กำหนดจัด ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี
  • หลักสูตรที่ 2 (ระยะเวลา 5 วัน) เป็นการประชุมสัมมนาให้ความรู้เพิ่มเติมและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ด้วยตนเองได้ (ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกได้เพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น)
    • หลักสูตรที่ 2.1 การรักษาสุขภาพเมื่อเกษียณอายุ “โปรแกรมสร้างสรรค์ชีวิตใหม่......ใส่ใจสุขภาพ”  (กำหนดจะจัดที่ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี)
    • หลักสูตรที่ 2.2 การเตรียมตัวเมื่อเกษียณอายุ “โปรแกรมสู่ชีวิตใหม่......หลังวัยทำงาน”  (กำหนดจัดที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี)
    • หลักสูตรที่ 2.3 การเสริมสร้างสุขภาพวัยเกษียณอายุ “โปรแกรมเสริมสร้างพลัง.....สุขใจ สุขกาย หลังวัยเกษียณ”  (กำหนดจัดที่ เพชรริมธาร รีสอร์ท อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี)

ผู้ประสานงานหลักสูตร: กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ

เบอร์ติดต่อ: 02-547-1799, 02-547-1771 โทรสาร 02-547-1752, 02-547-1783

ข้าราชการพลเรือนสามัญที่สนใจสามารถสมัครได้ที่  <<ระบบลงทะเบียนกลาง>>

หมายเหตุ  ** รหัสผ่านของหลักสูตร โปรดติดต่อกับหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ