ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว4/2559
เลขที่หนังสือ: 
นร 1008/ว4
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2559
 
 
เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการเกษตร
เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร1008/ว13 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554
 
 
ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้มีมติให้ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 87 สายงาน ซึ่งรวมถึงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการเกษตร และได้แจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
 
บัดนี้ ก.พ. ได้มีมติให้ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการเกษตร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ เพิ่มเติม โดยเพิ่มคุณวุฒิให้สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2559 เป็นต้นไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้นำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ด้วยแล้ว
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
 
ขอแสดงความนับถือ
(นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์)
เลขาธิการ ก.พ.
 
 
 
สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน