ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว5/2559
เลขที่หนังสือ: 
นร 1008/ว5
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2559
 
 
เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด)
 
อ้างถึง
1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/116 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2552
2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/172 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2552
3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 26 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553
4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 11 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 4 สายงาน
 
ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 – 4 ได้แจ้งมติ ก.พ. เกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น
 
บัดนี้ ก.พ. ได้ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 4 สายงาน ได้แก่ สายงานบริหาร สายงานบริหารงานปกครอง สายงานบริหารการทูต และสายงานตรวจราชการกระทรวง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้นำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ด้วยแล้ว
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งกรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
 
ขอแสดงความนับถือ
(นายวิสูตร  ประสิทธิ์ศิริวงศ์)
เลขาธิการ ก.พ.
 
 
 
สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน