ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมชี้แจงส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐในการ เตรียมกำลังคนคุณภาพ

CLICK ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมชี้แจงส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐในการเตรียมกำลังคนคุณภาพ

วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมบางกอกชฎา ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม ชั้น ๒ อาคาร ๓ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

เอกสารประกอบข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ