ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบสอบถามเรื่องการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 2559

สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.2/87 ลงวันที่  2 พฤษภาคม 2559
 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการกรอกแบบสอบถามเรื่องการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เรียน   (หัวหน้าส่วนราชการ)
 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถามเรื่องการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
 
ด้วยมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติว่า ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โดยไม่ต้องดำเนินการสอบแข่งขันตามมาตรา 53 ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด ซึ่ง ก.พ. ได้กำหนดกรณีเหตุพิเศษเพื่อให้ส่วนราชการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการไว้ตามหนังสือที่อ้างถึง 
 
เนื่องจากหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว สำนักงาน ก.พ. จึงเห็นควรติดตามผลการดำเนินการและสอบถามความคิดเห็นของส่วนราชการ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินการของส่วนราชการและระบบราชการโดยรวมมากยิ่งขึ้น จึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้โปรดมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือผู้รับผิดชอบงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการกรอกแบบสอบถาม เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และโปรดส่งแบบสอบถามไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ได้อีกช่องทางหนึ่ง  
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
ขอแสดงความนับถือ
 
 
(หม่อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล)
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
 
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
 

เอกสารประกอบข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ