ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กำหนดการฝึกอบรมและปฐมนิเทศ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)

 

หนังสือขออนุมัติให้ข้าราชการที่เข้ารับการฝึกอบรม เดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ: ดาวน์โหลด  NEW

แบบแจ้งการอนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในและต่างประเทศ:  ดาวน์โหลด NEW

กำหนดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

(Post Date: 15/06/2559)


กำหนดการปฐมนิเทศ: ดาวน์โหลด

รายละเอียดการเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศ: ดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รุ่นที่ 84

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2559

ณ โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดระยอง


กำหนดการพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม: ดาวน์โหลด

หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รุ่นที่ 84

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.30 น.

ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี


นักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 84 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กำหนดการฝึกอบรม: ดาวน์โหลด

กำหนดการประเมินบุคลิกภาพผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส.1 รุ่น 84: ดาวน์โหลด

หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดทำหนังสือเดินทางราชการ: ดาวน์โหลด


เอกสารเกี่ยวกับระบบพี่เลี้ยง


ผู้ประสานงาน: วิทยาลัยนักบริหาร/ส่วนการพัฒนานักบริหาร 1

เบอร์ติดต่อ: 02-547-1757, 02-547-2042, 02-547-1000 ต่อ 6953

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ