ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/29 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย
 
เรียน ส่วนราชการตามเอกสารแนบท้าย 2
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดโครงการและกำหนดการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย
2. รายชื่อข้าราชการที่ผ่านโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทยและข้าราชการที่อยู่ในระบบข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของส่วนราชการ
3. แบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนา
 
ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจะจัดสัมมนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายข้าราชการรุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพและผลสัมฤทธิ์สูงในระบบราชการไทยให้มีความเข้มแข็ง พร้อมเป็นแนวรุ่วมกับสำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการต่าง ๆ ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการสัมมนา ได้แก่ ข้าราชการที่ผ่านโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย และข้าราชการที่อยู่ในระบบข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูงจากส่วนราชการต่าง ๆ หน่วยงานอิสระ และภาครัฐวิสาหกิจ รวมทั้งสิ้นประมาณ 600 คน ซึ่งการสัมมนาแบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยช่วงแรกเป็นการให้ผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทยได้พบและรับฟังปาฐกถาจากท่านนายกรัฐมนตรี ช่วงที่ 2 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "เครือข่ายข้าราชการรุ่นใหม่ และแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน" และช่วงที่ 3 เป็นการสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนเชิญข้าราชการที่ผ่านโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย และข้าราชการที่อยู่ในระบบข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูงในหน่วยงานของท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เข้าร่วมการสัมมนาในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2552 เวลา 12.30 - 21.00 น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และขอความกรุณาส่งแบบตอบรับตามสิ่งที่สิ่งมาด้วย 3 ภายในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2552 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งให้ข้าราชการเข้าร่วมการสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง
 
ขอแสดงความนับถือ
(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
รองเลขาธิการ ก.พ. 
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
 
 
 
 
 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
 

เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ