ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หนังสือเดินทาง-บัตรเครดิต สูญหายหรือถูกขโมย

หนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกขโมย ดำเนินการดังนี้

1.ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุ หรือที่ใกล้สะดวกแก่การไปมากทีี่สุด ในกรณีที่สถานีตำรวจที่สะดวกไปแจ้งความไม่ใช่ท้องที่เกิดเหตุ ให้บอกว่าไม่ทราบว่าหายไปเมื่อใด แต่มารู้ตัวเมื่ออยู่ในท้องที่เขตรับผิดชอบของสถานีนั้น สถานีตำรวจเปิดรับแจ้งความตลอด 24 ชั่วโมง

2.นำหลักฐานใบแจ้งความ พร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตนหรือเอกสารทะเบียนราษฎร์ที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อที่ สถานทูต ณ กรุงปารีส (www.ambassadethaïe.fr) เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 4 อาทิตย์ หากในกรณีต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูตสามารถออกเอกสารดังนี้

1)เอกสารเดินทาง (Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้ว เอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งานหรือ

2)หนังสือเดินทางชั่วคราวซึ่งมีอายุการใช้งาน 1 ปี หากหนังสือเดินทางที่หายมีวีซ่าเข้าประเทศอื่นอยู่ในเล่มด้วย ซึ่งยังมีอายุการใช้งานได้ ให้ติดต่อสถานทูตประเทศนั้นๆ หากต้องการใช้วีซ่าเดินทาง ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติ สถานทูตเจ้าของวีซ่าจะไม่สามารถออกวีซ่าใหม่ให้ได้ หากไม่มีหนังสือเดินทางเล่มใหม่มายื่น

บัตรเครดิตสูญหาย หรือถูกขโมย

1.โทรแจ้งอายัดบัตรกับธนาคารที่ออกบัตร สามารถดูหมายเลขโทรศัพท์ได้ที่ตู้บัตรถอนเงิน หรือบนสลิปถอนเงิน หรือโทรไปที่ศูนย์กลาง 0892 705 705 ซึ่งจะส่งต่อไปยังศูนย์รับแจ้งอายัดของธนาคารที่เกี่ยวข้อง

2.ในการแจ้งอายัด หากมีข้อมูลหมายเลขบัตร และวันหมดอายุบัตร จะช่วยให้การดำเนินการอายัดเป็นไปอย่างรวดเร็ว

3.เมื่อได้แจ้งอายัดทางโทรศัพท์แล้ว ต้องทำหนังสือยืนยันการอายัดเป็นลายลักษณ์อักษรส่งตามไปอีกทางหนี่ง

4.ควรแจ้งอายัดด้วยตนเอง เพราะอาจมีการถามข้อมูลส่วนตัวเจ้าของบัตร

5.หากบัตรถูกขโมย ให้ไปแจ้งความกับสถานีตำรวจไว้เป็นหลักฐานหลังจากแจ้งอายัดบัตรทางโทรศัพท์

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ