ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การเลือกสาขาศึกษา (หลังจบมัธยม 6 จากประเทศไทย)

ข้อควรคำนึง

1. รู้จักตนเองว่ามีความชอบส่วนตัวในสาขาใด หรือมีความใฝ่ฝันจะประกอบอาชีพใดในอนาคต

2. ประเมินผลการศึกษาที่ผ่านมาในแต่ละวิชา และทักษะเฉพาะส่วนตัว

3. ประเมินทักษะด้านภาษาฝรั่งเศสของตนเองว่าจะใช้เน้นไปในสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาได้หรือไม่ เช่นภาษาด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์จะไม่ใช้ทักษะเดียวกัน

4. กำหนดระยะเวลาที่จะใช้ในการศึกษาในฝรั่งเศสว่าจะถึงระดับใด และควรจะเลือกหลักสูตรระยะสั้น หรือระยะยาว เน้นสายสามัญหรือสายอาชีพ

5. ศึกษาข้อมูลว่าในประเทศฝรั่งเศสนั้นมีเปิดสอนสาขาวิชาใดบ้าง ในสถาบันแบบใด

6. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการศึกษาและดำรงชีวิตเพื่อประกอบการตัดสินใจ

สาขาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

บริหารรัฐกิจ Droit et Science politique

* เศรษฐศาสตร์และการบริการ

* การศึกษาด้านศิลปะ วัฒนธรรม

* ภาษาและวรรณคดี

* มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

* เทววิทยา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

* คณิตศาสตร์

* ศาสตร์คอมพิวเตอร์

* เครื่องกล

* เคมี/ฟิสิกส์/ชีววิทยา

* ธรณีวิทยา

วิทยาศาสตร์และเทคนิคด้านการกีฬา

* เทคโนโลยี

* วิศวกรรมไฟฟ้า

* วิศวกรรมเครื่องกล

* วิศวโยธา

* วิศวกรรมขบวนการ

หน่วยงานรัฐบาลที่มีหน้าที่ให้ข้อมูลเหล่านี้ คือ ONISEP – Office national d’information sur les enseignements et les professions – www.onicep.fr ซึ่งมีฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่ให้ทั้งข้อมูลที่ครอบคลุมการจัดการการศึกษาของฝรั่งเศสทุกด้าน รวมทั้งรายละเอียดสาขาวิชา ระดับการศึกษา สถาบันที่จัดสอนและรายละเอียดที่อยู่ของสถาบันนั้นๆ วิธีการสมัคร ตลอดจนแนวทางการประกอบอาชีพหลังศึกษาจบ

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ