ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การเรียนภาษาฝรั่งเศส

ความรู้ทางภาษาเป็นประตูเปิดไปสู่ความเข้าใจทางวัฒนธรรม ระบบการคิด เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคมฝรั่งเศส ด้านการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน

ข้อคำนึง

1. ควรเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสก่อนออกเดินทางเพื่อปูพื้นฐานความรู้และช่วยตัวเองได้ในการใช้ชีวิตประจำวัน

2. ก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ควรต้องเรียนภาษาอย่างน้อยที่สุด 1 ปีเต็ม โดยการเรียนหลักสูตร Intensif

3. ในชีวิตประจำวัน พยายามเข้าร่วมการสนทนาภาษาฝรั่งเศส ฟังวิทยุ และดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือพิมพ์

การหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันสอนภาษา ทุกๆ ปี กระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสจะจัดทำโบรชัวร์ที่มีข้อมูลของสถาบันภาษาทั้งของรัฐและเอกชนในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมาก ข้อมูลเหล่านี้หาได้จากแผนกวัฒนธรรมของสถานทูตฝรั่งเศสในประเทศไทย หรือทางอินเตอร์เนตซึ่งมีภาคภาษาอังกฤษด้วยที่ www.diplomatie.gouv.fr

***************************************************

ประกาศนียบัตรด้านภาษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ตัวอย่าง)

DELF / DALF : เป็นประกาศนียบัตรความรู้ทางภาษาฝรั่งเศส แบ่งเป็น 6 หน่วย ไม่ขึ้นต่อกัน คือ A1/A2/B1/B2/C1/C2 ผู้ที่ศึกษาภาษาฝรั่งเศสสามารถสมัครเข้าสอบในศูนย์สอบทั่วประเทศฝรั่งเศสในหน่วยใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องผ่านจากระดับต่ำสุด (A1) ไปยังระดับสูงสุด (C2) และสามารถสมัครสอบหลายหน่วยในครั้งเดียวกันได้

ใช้คอนเซ็ปการเรียนการสอนและการสอบวัดทักษะภาษา ทั้งด้านฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ของทุกภาษาในยุโรปภายใต้ชื่อ Cadre Européen de référence pour les langues

การสมัครสอบแต่ละหน่วยมีค่าใช้จ่าย กำหนดโดยทางการฝรั่งเศส ผู้สอบได้คะแนน 50/100 ขึ้นไปจะได้รับประกาศนียบัตรของระดับที่ตนลงสมัครสอบ ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการของฝรั่งเศส

ดูตัวอย่างข้อสอบได้จาก www.ciep.fr หัวข้อ Certifications

********************************************

TCF – Test de connaissance de français : เป็นการวัดทักษะทางภาษาฝรั่งเศสในลักษณะเดียวกับการสอบ TOEFL ในภาษาอังกฤษ การวัดทักษะด้าน ฟัง – ไวยากรณ์ – อ่าน โดยใช้วิธีตอบคำถามแบบปรนัย 80 ข้อ เมื่อสอบได้จะได้รับหนังสือรับรอง (Attestation) ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในฝรั่งเศส (นอกจากปริญญาตรีปีที่ 1 หรือปีที่ 2) ควรต้องสอบถามมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่ประสงค์ยื่นใบสมัครว่าจะเรียกร้องทักษะ TCF ถึงระดับใด ดูตัวอย่างข้อสอบได้จาก www.ciep.fr หัวข้อ TCF

*********************************************

ประกาศนียบัตรภาษาของมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศฝรั่งเศสที่กระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ภาษา เพื่อสอนนักศึกษาต่างชาติ และสามารถออกประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยได้ เรียกว่า Certificat Pratique de langue française แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

ระดับที่ 1 - Diplôme d’études françaises

ระดับที่ 2 – Diplôme supérieur d’études françaises

*********************************************

ประกาศนียบัตรภาษาจากหอการค้าและอุตสาหกรรมนครปารีส : เป็นประกาศนียบัตรภาษาเน้นสาขาอาชีพ เช่นการค้า/การบริหารธุรกิจ/กฎหมาย/วิทยาศาสตร์และเทคนิค เป็นต้นสอบวัดระดับความรู้ความชำนาญด้านการสื่อสารทั้งพูดและเขียนในสาขาอาชีพนั้นๆ

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.ccip.fr

*********************************************

TCF – DAP Test de connaissance de français pour la demande d’admission préalable : เป็นการจัดสอบวัดทักษะทางภาษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยกระทรวงศึกษาธิการ โดยผ่านหน่วยงานชื่อ CIEP

นักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในชั้นปริญญาตรีปีที่ 1/ ปีที่ 2 หรือโรงเรียนสถาปัตยกรรมต้องสอบ TCF – DAP โดยจะต้องยื่นส่งเอกสารการสมัครที่เรียกว่า « Dossier vert » ภายในเดือนมกราคม ไปยังมหาวิทยาลัยที่ประสงค์เข้าศึกษา (เลือกได้ 3 แห่ง)

ในเอกสารการสมัครจะต้องกรอกข้อมูลเพื่อขอสอบวัดทักษะ TCF – DAP ซึ่งจะมีรายละเอียดการส่งใบสมัคร /ค่าใช้จ่าย และรายละเอียดอื่นๆ รวมทั้งการสมัครสอบออนไลน์ ปรกติจะสอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์

หลังจากนั้นจะได้รับใบเรียกตัวไปสอบ (Convocation) ซึ่งระบุสถานที่ วัน-เวลา และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปกติจะจัดสอบที่มหาวิทยาลัยที่เลือกเป็นอันดับแรก

ผู้สมัครจะต้องมีบัตรพำนักที่มีอายุการใช้งาน 1 ปี ผู้ถือวีซ่านักท่องเที่ยวไม่สามารถสมัครสอบได้

ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรภาษาระดับ B2 /C1 /C2 ได้รับยกเว้นไม่ต้องสอบ TCF – DAP

การสอบใช้เวลาทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย

1. ฟังและตอบคำถาม 30 ข้อ

2. ไวยากรณ์ 20 ข้อ

3. อ่านและตอบคำถาม 30 ข้อ (ใช้เวลารวม 1 ชั่วโมงครึ่ง)

4. เขียน โดยเลือกหัวข้อได้จากข้อสอบ 2 หัวข้อ ต้องเขียนบรรยายอย่างน้อย 200 คำ และให้เหตุผลวิเคราะห์อย่างน้อย 300 คำ (ใช้เวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง)

ดูตัวอย่างข้อสอบได้จาก http://www.ciep.fr/tcf/preparation.php

สามารถศึกษาข้อมูลและส่งเอกสารการสมัคร หรือสมัครสอบจากประเทศไทยได้ โดยการติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสในไทย จัดสอบที่ Alliance Française

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ