ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว10/2559
เลขที่หนังสือ: 
นร 1008/ว10
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2559
 
นร 1008/ว10 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
 
เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
 
เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558