ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ลธกพ และคณะฯ เยี่ยม นทร. และ สนร. ฝรั่งเศส

ในเดือนกรกฎาคม 2559  เลขาธิการ ก.พ. (นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์) และ ผอ. สลธ. (นายสุวัฒน์  เอื้อเฟื้อ)
ผอ. ศกศ. (นางสาวธนิดา  เตชะโชควิวัฒน์)  และเจ้าหน้าที่จาก ศกศ. และ ศสส. (นางรัชวรรณ น้อยศรี และนายวีรยุทธ แซ่ซือ)
รวมทั้งสิ้น 5 ราย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลและสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในภาคพื้นยุโรป โดยเริ่มจากประเทศเยอรมนี  ประเทศฝรั่งเศส และเดินทางต่อไปยังสหราชอาณาจักร  โดยในวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 คณะฯ ได้เดินทางถึงกรุงปารีส

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2559  สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้จัดการประชุม ณ ห้องประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส  เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานการดูแลและจัดการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ และรับมอบนโยบายจากเลขาธิการ ก.พ.     

ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผลการดูแลและจัดการศึกษาและให้ความช่วยเหลือ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน  ที่กำลังศึกษาในประเทศฝรั่งเศส  สนร. จึงได้จัดให้คณะฯ พบปะ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่น 3 และ 4) จำนวน 6 ราย ที่กำลังอยู่ในกรุงปารีสและปริมณฑลเพื่อฝึกงานและทัศนศึกษาระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน   โดย นทร. ได้รายงานความก้าวหน้าการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ และกล่าวขอบคุณคณะฯ ที่เดินทางมาเยี่ยม  ปัจจุบัน นทร. ไม่มีปัญหาร้อนใจ  มีองค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นปัจจัยพร้อมสำหรับการเรียนอย่างดี  คณะฯ ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ นทร. 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2559 คณะฯ ได้เดินทางไปยังเมืองเลอมองส์ เพื่อตรวจเยี่ยม นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
(รุ่น 3 และ 4) จำนวน 9 ราย ที่กำลังอยู่ในเมืองเลอมองส์ระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน   ในโอกาสดังกล่าว นทร. ได้นำคณะฯ ชมสถานศึกษา IUT- Le mans และมหาวิทยาลัย Université du Maine  รวมถึงห้องพักในมหาวิทยาลัย  คณะฯ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับ นทร.  จากนั้นเดินทางกลับมายังกรุงปารีส

เวลาประมาณ 19.30 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส  โดย อัครราชทูต ณ กรุงปารีส  (นางศริกานต์ พลมณี) ได้เชิญคณะ ฯ  ไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูต (เลขที่ 18 Rue Alberic Magnard 75016 Paris)  และได้รับเกียรติจาก ภริยาเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (นางวราภรณ์ พวงเกตุแก้ว )  กรุณาจัดเลี้ยงต้อนรับและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ  และในโอกาสดังกล่าวนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ประเทศโมรอคโค  (นายศุภร พลมณี) ให้เกียรติร่วมรับประทานอาหารค่ำด้วย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2559  เวลาประมาณ 10.30 น. คณะเดินทางออกจากสนามบิน Orly กรุงปารีส  เพื่อเดินทางต่อไปยังสนามบิน Heathrow กรุงลอนดอน เพื่อตรวจเยี่ยม นทร. และ สนร. อังกฤษ ต่อไป

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส
กรกฎาคม 2559

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ