ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders' Program (YLP) (School of Government) ประจำปีการศึกษา 2560

           ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยว่ารัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุน The Young Leaders’ Program (YLP) (School of Government) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ การศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท สาขา Public Administration หรือ Public Policy ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลาการศึกษา ๑ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๒๐๑๗) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑
           ผู้ที่สนใจสามารถ download รายละเอียดและเอกสารการสมัครได้จากบริเวณด้านล่างนี้ อย่างไรก็ตาม ในการกรอกใบสมัคร ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลลงในใบสมัครฉบับจริงเท่านั้น โดยขอรับได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี ตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครฯ ข้อ ๓.๑ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  โดยนำผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามที่ระบุในข้อ ๒.๕ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. เพื่อขอรับใบสมัคร หรือหากผู้ใดไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษข้างต้นแต่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้นำหลักฐานการสมัครสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ที่กำหนดสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. แทน ***เพิ่มเติมจากประกาศรับสมัคร*** บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษา หรือในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษา ตามที่กำหนดในเอกสารชื่อ "รายละเอียด" ข้อ ๗ หน้า ๕ สามารถได้รับการยกเว้นการยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ได้ 
          รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
          
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๐๗

เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ